Podstawowe informacje

Systemy kształcenia i szkolenia zawodowego w całej Europie spotykają się z wieloma problemami. Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), wiele państw europejskich ma trudności z rekrutacją i utrzymaniem wysoko wykwalifikowanych nauczycieli sektora edukacji zawodowej. Badania pokazują, że trenerzy/nauczyciele wybierają tradycyjne metody przekazywania wiedzy, ponieważ nie posiadają zaawansowanych umiejętności posługiwania się technologiami cyfrowymi, których oczekuje młodsze pokolenie. Sposób przyswajania wiedzy przez uczniów nowej generacji zmienia się i podąża w kierunku bardziej elastycznej nauki z wykorzystaniem przenośnych urządzeń cyfrowych. Z tego powodu różnica pomiędzy zazwyczaj starszym pokoleniem nauczycieli a młodszymi uczestnikami szkoleń pogłębia się, obniżając wartość kształcenia i szkolenia zawodowego na współczesnym rynku pracy.

Problemy dotyczą nie tylko sposobu nauczania, ale również przekazywanych treści. Kształcenie
i szkolenie zawodowe bardzo często kładzie duży nacisk na praktyczne umiejętności przypisane poszczególnym zawodom. Jednakże zaobserwowano, iż podczas gdy praktyczne umiejętności są wystarczające, to jednak uczestnikom szkoleń brakuje umiejętności miękkich takich jak np. umiejętność komunikacji, samomotywacji, zrozumienia dynamiki zachowań w miejscu pracy itp. Mając na uwadze powyższe, dobrym rozwiązaniem wydaje się włączenie nauczania umiejętności miękkich i innych umiejętności uniwersalnych do każdego szkolenia zawodowego, ponieważ uczestnik szkolenia może wykorzystać nabyte umiejętności nawet po zmianie sektora gospodarki.


Cele projektu

“Mikrolearning dla trenerów i nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego”
kształtuje treści i sposób nauczania w obszarze kształcenia zawodowego poprzez tworzenie materiału/produktu zkoleniowego. Cele projektu:

  • • Produkty wpłyną na rozwój umiejętności i kompetencji (m.in. w posługiwaniu się technologiami cyfrowymi przez trenerów wewnętrznych w firmach i trenerów/nauczycieli kształcenia zawodowego).
  • • Projekt pomoże zwiększyć atrakcyjność kształcenie zawodowego, ponieważ przybierze ono formę bardziej dostosowaną do potrzeb i oczekiwań uczniów nowego pokolenia.
  • • Współpracujący w ramach projektu trenerzy/nauczyciele kształcenia zawodowego i innych
    obszarów/sektorów edukacji będą korzystali z przygotowanych materiałów. Produkty będą również promowane wśród pozostałych nauczycieli i trenerów kształcenia zawodowego.
  • • Produkty zapewnią wysoką jakość kształcenia zawodowego poprzez udoskonalenie sposobu przekazywania wiedzy i poprawienie jej wartości.
  • • Produkty nie zostały zaprojektowane jedynie z myślą o trenerach /nauczycielach, ale przeznaczone są również dla uczestników/studentów. Tematyka kursów pozwoli wzmocnić motywację i inne uniwersalne umiejętności miękkie uczestników, podnosząc jakość kształcenia zawodowego i szkoleń.
  • • Innowacyjne metody pedagogiczne używane do przekazywania nauczanych treści zwiększą efektywność przyswajania wiedzy. Wszystkie powyższe czynniki spowodują zmniejszenie liczby uczestników, którzy przedwcześnie rezygnują z kursów zawodowych. Produkty umocnią również wartość szkoleń zawodowych na rynku pracy.
  • • Integracja nauczania i uczenia się: projekt zmierza do zapewnienia sukcesu w kwestii międzypokoleniowej edukacji, uwzględniając potrzeby i oczekiwania młodych uczniów oraz ich umiejętności posługiwania się technologiami cyfrowymi.
  • • Materiały szkoleniowe zostały stworzone w innowacyjnym formacie Mikrolearning (ML) – niewielkich porcjach wiedzy, skupiających się na poszczególnych kwestiach w ramach danego tematu.

Treść i metody

Projekt obejmuje 5 tematów/kursów, które zostały wyłonione na podstawie analizy obecnej sytuacji i zaakceptowane przez partnerów:

Transfer wiedzy

Przywództwo i kultura korporacyjna

Przywództwo i praca z nowym pokoleniem

Jak pozyskać i szkolić praktykantów

Konflikt i rozwiązanie w sektorze kształcenia zawodowego

Szkolenie zostało przygotowane w formie metody Mikrolearning, tj. niewielkich porcji materiału odnoszących się do poszczególnych kwestii danego tematu przedstawionego w formie wideo/audio klipów i materiałach pomocniczych. Każdy temat zawiera 20-25 wideo/audio klipów trwających 1-3 min. Wszystkie materiały zostaną udostępnione online jako darmowe narzędzie edukacyjne w 4 językach (angielskim, francuskim, niemieckim i polskim).

Wyrażamy nadzieję, iż materiały okażą się pomocne dla obydwu stron. Innowacyjne metody pedagogiczne stworzą trenerom/nauczycielom możliwość pokonania barier i osiągnięcia większych sukcesów w nauczaniu nowego pokolenia uczniów, natomiast uczestnicy szkoleń zawodowych uzyskają korzyści poprzez zrozumienie umiejętności miękkich wymaganych na rynku pracy i naukę za pomocą cyfrowego formatu, który jest lepiej dostosowany do ich stylu przyswajania wiedzy.

Sieć partnerów projektu tworzą organizacje w czterech krajach – starszych i młodszych stażem państw członkowskich Unii Europejskiej. Drużynę projektu stanowią organizacje o zróżnicowanych profilach i kompetencjach działające w wielu sektorach gospodarki, edukacji i szkolnictwa: uniwersytet, ośrodki kształcenia i szkolenia zawodowego, dostawcy usług doradczych i szkoleń dla administracji publicznej, prywatnych firm i w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. Trzech partnerów (ibis acam i NeuKurs/AT oraz Leno/FR) dostarczają szkolenia lub usługi w obszarze kształcenia zawodowego; partner z Wielkiej Brytanii (Coventry University) zapewnia edukację i szkolenia na poziomie uniwersyteckim i szkoły pomaturalnej. Z kolei Orange Hill (PL) posiada rozległe doświadczenie w rozwoju metodologii nauczania i tworzeniu e-narzędzi w dziedzinie zarządzania i HR. Podobnie jak w przypadku pozostałych partnerów, Orange Hill ma kompetencje w kwestiach związanych z młodymi ludźmi i jest członkiem polskiej organizacji zrzeszającej ekspertów zajmujących się zarządzaniem różnorodnością, która skupia się na problemach młodego pokolenia.

Wszyscy partnerzy programu posiadają doświadczenie w pracy z różnymi grupami docelowymi odbiorców. Uczestniczące organizacje dostarczają usługi różnym kategoriom klientów/konsumentów, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego: studentom/praktykantom/nauczycielom i trenerom; kształcącym się osobom dorosłym; menadżerom pracującym na własny rachunek/zatrudnionym/bezrobotnym. Ww. organizacje oferują niezbędne połączenie komplementarności w zakresie kompetencji/profilu i doświadczenia w zapewnieniu sukcesu projektu i jego rozwoju.

Projekt rozpoczął się w 2015 r. i będzie trwał 2 lata.


Czy jesteś trenerem/nauczycielem szkolenia zawodowego?

Jeśli na powyższe pytanie odpowiedziałeś twierdząco, być może zechcesz pomóc w rozwoju produktów metody mikrolearningu. Szczególnie mile widziany jest Twój wkład w określenie pytań dla każdego tematu i/lub testowanie produktu na etapie rozwoju.

Jeśli jesteś zainteresowany i chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat uczestnictwa w programie, wyślij wiadomość na poniższy adres e-mail:ewa.zaroda@orangehill.pl